HANUMAT STAVAN PDF

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana. Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Atulita bala dhamam hema sailabha deham. SHREE HANUMAT STAVAN. sortha – Pranavau Pavankumar khal ban pavak gyandhan |. jasu hruday agar basahi Raam sar chap dhar ||. Atulitbaldhamam. Check out Jai Shri Hanuman (Shree Hanumat Stavan) by Roop Kumar Rathod on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD’s and MP3s now on.

Author: JoJorg Mugal
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 14 January 2005
Pages: 401
PDF File Size: 5.10 Mb
ePub File Size: 19.93 Mb
ISBN: 322-9-21285-569-5
Downloads: 27193
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dimuro

In other languages Add links.

Views Read Edit View history. See Terms of Use for details.

Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye. Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara.

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama tsavan capa dhara Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

TOP Related Articles  BRANDED FALL OF ANGELS BY KEARY TAYLOR PDF

Goshpadikrat Vaareesham Masakikrat Rakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anil Atmajam Who made the king of sea look like the hoof of a cow, who made the great demons look like mosquitoes Who is the great jewel in the great garland of the story of Rama, I pray to the son of wind 5.

Bhagwan Sri Hanuman ji Uanumat Tree.

This page was last edited on 3 Decemberat Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami. Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja. Previous Post Next Post. Retrieved from ” https: Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, stsvan pavamana-nandanam.

ASTRO MUHURAT SPIRITUALITY : () Shri Hanumant Satvan /Benefits of Hanumat Stavan

Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam. Manojavam Maarut Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtham Vaat Aatmajam Vanar Yooth Mukhyam Sri Ram Dootam Shirasa Namami Who has won over his mind, who has speed comparable to that of wind Who has won the atavan over his sense organs, who is among the seniormost in intellect Who is the son of wind, who is the chief of the team of monkeys Who is the emissary of Rama, I bow my head and salute to him 9.

TOP Related Articles  CHOOSING YOUR COURSEBOOK ALAN CUNNINGSWORTH DOWNLOAD

Atulit Bal Dhaamam, Hem Shailaabh Deham Danuj Van Krashaanum Gyaaninaam Agraganyam The center of immeasurable strength, possessing a body shining like a mountain of gold A fire to consume the forest of the demon race, the foremost among the wisemen 3.

Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram.

Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.